Transgendervlag TGAlogo kruisjes

Vragen over Transgenderisme

TRANSGENDER
Transgender is een parapluterm. Transgenders (transgendermensen) voelen zich niet, of niet helemaal, thuis in de geslachtsrol die past bij de uiterlijke geslachtskenmerken die ze bij hun geboorte hebben meegekregen. De officiële benaming voor dit verschijnsel is: genderdysforie, dat is een gevoel van onbehagen met het geslacht. Genderdysforie komt in alle tijden, in alle landen en onder alle bevolkingslagen voor. Het is door de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) aangeduid als een aandoening in medische zin.

Aantallen
– Travestie/Crossdressing: 2,8 % van de mannen;
– Transgenderisten: bij 0,6% mannen; 0,2% vrouwen;
– Transvrouw: (bij jongens) 1:3600 (0,03%).
– Transman (bij meisjes 1:6700 (0,015%).
Hieruit kan je dus concluderen dat travestie/crossdressing 100 keer vaker voorkomt dan transvrouw.
Slechts 1% van alle transgenders heeft daadwerkelijk de wens van (geboorte)geslacht te willen veranderen/hebben aversie tegen geslachtskenmerken.
(bron: Paula Vennix: Feiten over Transgender mensen, 2013′)

Schematisch overzicht wat er allemaal onder het begrip transgender valt

 

TRAVESTIE en CROSSDRESSING
We noemen een man travestiet als zijn sekse mannelijk is, zijn gender-identiteit (het gevoel/beeld wat hij is, in dit geval een man) ook mannelijk, maar zijn gedrag, dus zijn genderrol soms of vaak vrouwelijk is. Van travestie is met name sprake, wanneer dit vrouwelijk gedrag zich uit in een voorkeur voor het dragen van vrouwelijke kleding.
Bij vele travestieten beperkt het zich veelal niet tot het omkleden in vrouwelijke kleding, maar proberen ze door hun hele manier van doen op die momenten de vrouwelijke rol te spelen. Voor vrouwelijke travestieten geldt het omgekeerde. Verreweg de meeste travestieten hebben een heteroseksuele voorkeur. (vrij naar A.Verschoor, 1990).

Verschil tussen 'CrossDressing' en 'travestie'
In de Nederlandse taal kennen we maar één woord voor iemand die zich hult in kleding van het andere geslacht: travestiet. De motieven van travestieten lopen echter nogal uiteen. Het verkleden of 'kleden als' kan gericht zijn op erotiek, showtravestie, of op het imiteren van het voorkomen van een vrouw.

In de Engelse taal wordt er een onderscheid gemaakt tussen 'transvestism' en 'crossdressing'. Dit verschil is ontstaan omdat er in de jaren 1970 een groep zich niet kon vinden in de term 'transvestism'. Het woord 'transvestism' wordt meer geassocieerd met seksuele opwinding of met seksueel fetisjisme. Om het verschil aan te geven is het woord 'crossdressing' ontstaan.

Een CrossDresser betreft een hetero man die probeert het uiterlijk van een vrouw te imiteren door onder andere...

  • zich te kleden in gangbare dameskleding;
  • gebruik van accessoires;
  • vrouwelijke haardracht;
  • gebruik van make-up;
  • gebruik van de stem.

De crossdresser doet dit niet voor de seksuele opwinding of ander fetisjisme.
Zie ook CrossDresser in Wikipedia

TRANSGENDERISTEN
Transgenderisten zijn mensen die structureel leven als lid van het tegengestelde geslacht, volledig dan wel parttime. Sommigen van hen behouden hun oorspronkelijke identiteit op hun werk of bij formele gelegenheden; anderen vertonen zich in hun nieuwe identiteit in heel het dagelijks leven.
Transgenderisten zijn uniek omdat voor hen het handhaven van zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken van belang is om een gevoel van evenwicht te hebben. ( Gianna E. Israel, 1996).

TRANSSEKSUELEN
Van transseksualiteit spreken we als iemands sekse mannelijk is, maar zijn gender-identiteit vrouwelijk. Of omgekeerd: als iemands sekse vrouwelijk is, maar haar gender-identiteit mannelijk. Met andere woorden: je lijf is mannelijk, je voelt je een vrouw of je hebt het lijf van een vrouw en voelt je man. (A.Verschoor, 1990).
De aangehaalde teksten van Anton Verschoor zijn afkomstig uit:
'Een Dubbel Bestaan – travestieten en hun omgeving' – Swetz & Zeitlinger, 1990. De geciteerde tekst van Gianna E. Israel is overgenomen uit Transformatie, nr.4, aug.1996. De vertaling van de oorspronkelijke tekst is van Rosalind Hengeveld.

GENDERDYSFORIE
Gender=geslacht, dysforie=onvrede.
Zij zijn ontevreden omdat hun biologische geslacht, niet (of tijdelijk niet) in overeenstemming is met hun genderidentiteit (dat wat zij zich voelen) of genderrol (hoe zij zich voordoen).
Om recht te doen aan hun gevoelens maken genderdysforische mensen gebruik van het fenomeen 'omkleden', zodat hun uiterlijke verschijning op die momenten gevoelsmatig beter in overeenstemming is met hun innerlijke gevoel.
Vroeger sprak men alleen van T & T, waarmee men de genderdysforische mens indeelde in transseksuelen (degenen, die in een verkeerd lichaam zitten) en de overigen die men allen als travestieten bestempelde.
Tegenwoordig wordt wel gesproken over de 3T's (Travestieten, Transgenderisten en Transseksuelen, zie de omschrijvingen hieronder): De 3T's zijn mensen met genderdysforie.

Er is een grote groep genderdysforische mensen, die zichzelf noch als travestiet, noch als transseksueel zien en toch omwille van hun gender-identiteit evenals de transseksuelen een (beperkte) lichamelijke aanpassing wensen.
Zelfs de driedeling in 3T's is net als de tweedeling in 'mannen' en 'vrouwen' veel te beperkt.
Uitgaande van de factoren biologisch geslacht, gender-identiteit, genderrol en seksuele voorkeur zijn 81 categorieën* mensen te onderscheiden.
(* Bron: "Het continuüm tussen man en vrouw", referaat inleiding in de sexuologie door drs. ir. Manon Vriendelijk.)

Copyright © Transgenders Amsterdam